Sengeudlejning - Lej en CTU

 

Klinisk Forsknings Afsnit (KFA)

Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Sygehus, (NBG)

 

 

Formål

Det overordnede formål er at opbygge og vedligeholde fysiske og organisatoriske rammer for klinisk interventionsforskning i mennesker – såvel patienter som normale forsøgspersoner, i de tilfælde, hvor det af legale og af sikkerhedsmæssige grunde er hensigtsmæssigt at undersøgelserne gennemføres i umiddelbar tilknytning til en klinisk hospitalsafdeling.

Relevante kvalitetssikrings- og dokumentationssystemer vil sikre, at alle undersøgelser gennemføres i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning.

 

 

Fysiske rammer

KFA er beliggende på 1. etage i bygning 2, Aarhus Universitetshospital, NBG. Til daglig rådes der over 3 sengestuer + relevante birum. Om nødvendigt kan yderligere sengestuer inddrages ad hoc.

 

 

Bemanding

Afsnittet har en basis bemanding på 2 projektsygeplejersker og 1 bioanalytiker. Bemandingen vil kunne udvides efter behov.

Derudover leverer afdelingssekretariat støttefunktion til økonomistyring.

 

 

Arbejdsområder

Klinisk og eksperimentel forskning af enhver art – strækkende sig fra døgnundersøgelser til ambulante undersøgelser.

I forbindelse hermed har afsnitsledelsen ansvaret for:

  • at udvikle og vedligeholde nødvendige og relevante kvalitetssikrings- og dokumentationssystemer (SOPér)
  • almindelig ”drift” (rengøring, vedligeholdelse, patientpleje etc.)
  • rekruttering, ansættelse og aflønning af relevant hjælpepersonale (primært medicinstuderende).
  • booking (koordinering af undersøgelser)

 

Herudover kan afsnittet efter aftale påtage sig opgaver i forbindelse med

 

  • patientrekruttering
  • rekruttering af normale forsøgspersoner
  • håndtering af forsøgsmedicin
  • udføre/assistere ved de egentlige undersøgelser (e.g. blodprøvetagning, diverse målinger og procedurer)

 

Afsnittet har varetaget planlægning, afvikling og opfølgning af ialt tretten forskellige projekter. Ti projekter i samarbejde med forskningsansvarlige fra MEA, tre projekter i samarbejde med Klinisk Farmakologisk Afdeling, Børneafdeling A, SKS og Dermatologisk Afdeling.

 

 

Økonomi:

Omkostninger i forbindelse med anvendelse af afsnittet aftales for hvert enkelt projekt direkte med afsnitsledelsen. Før undersøgelser påbegyndes udfærdiges en projektkontrakt, hvor der aftales betaling som dækker registrering, booking, forplejning og adgang til afdelingens faciliteter.

 

Betaling for yderligere assistance til forskningsprojektet (patientrekruttering, databearbejdning, blodprøvetagning etc.) aftales konkret for hvert enkelt projekt.

 

 

Kontakt:

Professor Troels Krarup Hansen
E-mail: troels.krarup.hansen@clin.au.dk
Tlf: 61 67 96 16