Hæmatologi

Hæmatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Interesseområde: Alle kliniske aspekter af hæmatologi.

 

I hæmatologisk klinisk forskningsenhed er ansat 6 projektsygeplejersker, 2 projekt bioanalytikere, 2 sekretærer samt 1 trial coordinator. Enheden har en funktionsledelse med en tilknyttet overlæge. Alle i enheden har GCP kursus/erfaring. De fleste har et 2-dages kursus afholdt af GCP-enheden, mens nogle har deltaget i LIF kursus.

 

Afdelingen har erfaring med fase I/II, II, III og IV afprøvninger. Der er i øjeblikket 34 aktive protokoller, både firma-initierede og investigator-initierede. I 2013 blev 99 patienter inkluderet i kliniske protokoller. Enheden er/har været nationalt koordinerende center på 15 protokoller, og for flere investigator-initierede trials fungerer enheden også som international hoved-investigator (GCP-sponsor). Senest er inklusionen afsluttet i det største fase III studie, der er gennemført for T-celle lymfom. Afdelingen er hovedansvarlig for dette studie, der har deltagelse af 60 hospitaler fordelt i 11 europæiske lande. Alles deltagelse koordineres fra forskningsenheden. Afdelingen er medlem af det nordiske ”Network for Early Cancer Trials” (nordisk NECT: www.nordicnect.org). Der har endnu ikke været inspektioner.

 

Hæmatologisk Afdeling har egne forskningslaboratorier, der primært varetager immunologisk og molekylær biologisk forskning indenfor hæmatologien, men også stamcelletransplantationsteknik, herunder en biobank til langtidsopbevaring af nedfrosne stamceller fra blod eller knoglemarv, som anvendes til transplantation. Fra 1999 har Cancercytogenetisk Laboratorium, der tidligere var tilknyttet Kræftens Bekæmpelse, været en del af afdelingen. Der forskes her i at afdække genetiske defekter ved en række af de sygdomme, som afdelingen behandler.

Medicinsk Afdeling, Hospitalsenhed Vest

Hæmatologisk Forskningsenhed

 

Veletableret forskningsenhed, der beskæftiger sig med kliniske protokoller inden for hæmatologi.

 

Til enheden er tilknyttet: 2 projektsygeplejersker og 4 overlæger.